หน้าที่ของพนักงานบัญชี มีข้อกำหนดอย่างไรบ้างค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

หน้าที่ของพนักงานบัญชี มีข้อกำหนดอย่างไรบ้างค่ะ.


ตอบ:
1. การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินบำรุงการศึกษา

2. การบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินบำรุงการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป

3. การบันทึกใบสำคัญการลงบัญชีของเงินงบประมาณทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป

4. สมุดรายวันทั่วไป

5. จัดทำบัญชีย่อยต่าง ๆ

สมุดเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ

เงินฝากกระแสรายวัน – เงินงบประมาณ

เงินฝากกระแสรายวัน – เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงินฝากออมทรัพย์ – เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมุดเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ

เงินฝากกระแสรายวัน – เงินบำรุงการศึกษา

เงินฝากกระแสรายวัน – เงินบำรุงการศึกษา

บัญชีย่อยลูกหนึ้ เงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา

ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

6. สมุดบัญชีแยกรายประเภททั่วไป

– สมุดเงินฝากธนาคาร

– ทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญการลงบัญชี

– ทะเบียนคุมยอดลูกหนี้เงินนอกประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา

– ทะเบียนคุมยอดใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา

– ทะเบียนคุมยอดเงินทดรองราชการรับจากคลัง

– ทะเบียนคุมยอดเจ้าหนี้

– ทะเบียนคุมยอดทุน

– ทะเบียนคุมยอดรายได้เงินนอกประมาณ – เงินบำรุงการศึกษา

– ทะเบียนคุมยอดภาษีหักส่งล่วงหน้า

– ทะเบียนคุมยอดค่าปรับหักส่งล่วงหน้า

– ทะเบียนคุมยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ

– ทะเบียนคุมยอดรายได้ระหว่างกัน

– ทะเบียนคุมยอดค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

– ทะเบียนคุมยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

– ทะเบียนคุมยอดรายได้จากงบประมาณค้างรับ

– ทะเบียนคุมยอดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ – มีปัจจุบัน

– ทะเบียนคุมยอดรายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย

– ทะเบียนคุมยอดรายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย

7. จัดทำงบทดลอง

8. กระดาษทำการ

9. จัดทำรายการประจำเดือน

10. จัดทำรายงานประจำเดือน

11. จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินบำรุงการศึกษาประจำเดือน

12. รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

13. จักทำรายการประจำปี

14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ของพนักงานบัญชี มีข้อกำหนดอย่างไรบ้างค่ะ
หน้าที่ของพนักงานบัญชี มีข้อกำหนดอย่างไรบ้างค่ะ
(Visited 21 times, 1 visits today)
Scroll to Top