การค้าระหว่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 249 Average: 5]

การค้าระหว่างประเทศกรณีการส่งออกสินค้าในนามบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เจ้าของสินค้าที่เป็นผู้ประกอบการค้าจดทะเบียนจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 จะต้องมีหลักฐานดังนี้-หลักฐานของกรมการค้าต่างประเทศอนุมัติให้มอบสิทธิการส่งออกให้บริษัทการค้าระหว่างประเทศโดยระบุประเภทส่งนจัดสรรสินค้า ประเทศผู้นำเข้า และหลักฐานการชำระค่าตอบแทน-หลักฐานการส่งออก และหนังสือรับรองการส่งออกที่กรมการค้าต่างประเทศออกให้เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อบริษัทการค้าระหว่างประเทศ,ประเภทของสินค้าและมีจำนวนเท่ากับสินค้าที่ได้บันทึกออกจากรายงานของสินค้าและวัตถุดิบของเจ้าของสินค้า-หลักฐานการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ในนามของเจ้าของสินค้า หรือในนามของบริษัทการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: [center][b] wanwan012++++++++++ wanwan037++++++++++++ wanwan012[/b][/center]


การค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ

(Visited 16 times, 1 visits today)
Scroll to Top