การบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าหากเรารู้ว่าจะมี หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า- ต้องบัญทึกบัญชียังไงครับ- ต้องมีเอกสารหลักฐานยังไงบางครับ


ตอบ: wanwan011 ก่อนนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่า หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นคุณรู้ได้อย่างไร แต่ในความคิดของผู้เขียนเองนะค่ะ การที่เราจะรู้ว่าเราจะบันทึกหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น ต้องมี ใบแจ้งหนี้หรืออาจจะเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับหนี้สินที่ตาดว่าจะเกิดค่ะ มาประกอบหลักฐานแกจการจะต้อง ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่แน่นอนในอนาคต และต้องเปิดเยข้อมูลในฝบการเงินด้วยค่ะ wanwan005 wanwan005
ตอบ: [b]หนี้สิน (Liabilities)[/b] wanwan016 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และกิจการจะต้องจ่ายชำระภาระผูกพันในอนาคต ซึ่งอาจจะจ่ายในรูปของเงินสด สินทรัพย์ หรือบริการ หนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตั๋วเงินจ่าย เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สินโดยประมาณ และส่วนของหนี้สินหมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เช่น หุ้นกู้ เงินกู้ระยะยาว เป็นต้น *** [b]เพราะฉะนั้น[/b] ก่อนที่ผู้ประกอบการจะรู้ว่าจะเกิดหนี้สินในอนาคต ก็จะต้องมีหลักฐาน เอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ เจ้าหนี้จะต้องทำการส่งเอกสารเหล่านี้มาให้กับลูกหนี้ก่อน จึงจะรู้ว่าเราจะต้องทำการบันทึกบัญชีอย่างไรนะคะ และกิจการจะต้องทำการประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต และต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยคะ[center]+++++ wanwan029 +++++[/center]

การบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
การบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
(Visited 33 times, 1 visits today)
Scroll to Top