การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 56 Average: 5]

การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร


ตอบ: ตามความคิดส่วนตัวของดิฉัน ดิฉันคิดว่า “การจัดทำแผนภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนภาษีค่ะ” เพราะ

การวางแผนภาษีอากร ( Tax Planning ) คือ การตัดสินใจเตรียมการเพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรขององค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร และต้องเสียภาษีอากรเป็นจำนวนน้อยที่สุด หรือประหยัดที่สุด
(ซึ่งการจัดทำแผนภาษีอากรเป็นส่วนหนึงของการวางแผนภาษี)


การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top