พนักงาน นำรถมาใช้ในกิจการ อยากลงค่าใช้จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

ประเด็นปัญหาในกรณีที่พนักงานนำรถมาใช้ในกิจการ1. รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน- ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้2. รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป- ภาษีซื้อขอคืนได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่ต้องปฏิบัติดังนี้- ต้องมีระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร อนุมัติโดยกรรมการ กำหนดเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนตัวพนักงานมาใช้ในงานของบริษัท ระเบียบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถ ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซม- มีรายละเอียดรายงานการเดินทางเพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการในแต่ละครั้ง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง- มีเอกสารค่าใช้จ่ายประกอบการเบิกจ่าย ต้องระบุชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ และระบุทะเบียนรถยนต์ด้วย


พนักงาน นำรถมาใช้ในกิจการ อยากลงค่าใช้จ่าย
พนักงาน นำรถมาใช้ในกิจการ อยากลงค่าใช้จ่าย
(Visited 49 times, 1 visits today)
Scroll to Top