คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 329 Average: 5]

คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี

คุณสมบัติทางด้านวิชาการ คือ มีความรู้ทางด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้แก่

– หลักวิชาการบัญชีทุกประเภท
– หลักการบริหารงาน
– ด้านกฎหมาย คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจ มุ่งมั่นในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวได้แก่
– ความเชื่อมั่นในตนเอง
– ความสามารถในการจูงใจคน
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ
– เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ดี

คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี
คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี

(Visited 1,913 times, 1 visits today)
Scroll to Top