การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร

– คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– วุฒิการศึกษา
– วิชาและขอบเขตวิชาที่ทดสอบ
– วิธีการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบ
– การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

เมื่อเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้ว มีสิทธิและหน้าที่อย่างไร

– สิทธิของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
การยื่นแบบ บภ. 07/08
การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความฯ
การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
การรักษาจรรยาบรรณ
การอบรม 9 ชั่วโมงต่อปี
การต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ความแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


 

การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร
การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร
(Visited 29 times, 1 visits today)
Scroll to Top