การยกเลิกใบกำกับภาษี

Click to rate this post!
[Total: 52 Average: 5]

การยกเลิกใบกำกับภาษีผู้ประกอบการต้องตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีที่ได้รับมา ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวมีรายได้ไม่ครบถ้วนต้องทำอย่างไรค่ะ


ตอบ: ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องขอให้ผู้ออกใบกำกับภาษียกเลิกและออกฉบับใหม่ การยกเลิกแล้วออกฉบับใหม่ กระทำดังนี้-เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่า แล้วเก็บรวมรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีเดิม-จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับวัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม-หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่…เล่มที่…” แล้วหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วยการยกเลิกใบกำกับภาษีนำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การขนส่งทางอากาศยาน

การยกเลิกใบกำกับภาษี
การยกเลิกใบกำกับภาษี
(Visited 16 times, 1 visits today)
Scroll to Top