การลงบัญชีใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วน

Click to rate this post!
[Total: 51 Average: 5]

พอดีว่าได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้า เราจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาใช้ประกอบการลงบัญชีได้หรือไม่คะ


ตอบ: หากกิจการได้รับใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด แต่กิจการได้จ่ายเงินไปจริงเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของกิจการ ก็สามารถนำเอกสารมาใช้ประกอบการบันทึกบัญชีได้ โดยกิจการต้องมีการจัดทำเป็นเอกสารใบสำคัญเพื่อใช้ในกิจการของตนเองเพิ่มเติมด้วย

การลงบัญชีใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วน
การลงบัญชีใบเสร็จรับเงินที่ไม่ครบถ้วน
(Visited 21 times, 1 visits today)
Scroll to Top