จ่ายค่าอบรมให้นิติบุคคล หัก ณ ท่จ่ายได้ไหม

Click to rate this post!
[Total: 95 Average: 5]

จ่ายค่าอบรมให้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายได้ไหม


ตอบ: ในกรณที่จ่ายค่าอบรมต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าอบรมค่ะ แล้วนำส่งกรมสรรพากรเลยค่ะ

จ่ายค่าอบรมให้นิติบุคคล หัก ณ ท่จ่ายได้ไหม
จ่ายค่าอบรมให้นิติบุคคล หัก ณ ท่จ่ายได้ไหม

(Visited 69 times, 1 visits today)
Scroll to Top