ภาษีเงินได้บุคคลธรมดา

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 5]

พอดีได้ย้ายที่ทำงาน แต่หนังสือรับรองการหัก ณ. ที่จ่ายมีแต่รายได้จากที่ทำงานใหม่ (ซึ่งทำได้ประมาณ2เดือน ก่อนหมดปีภาษี) แต่รายได้จากที่ทำงานเก่าไม่เกิน 15000 บาทอยู่แล้ว อยากถามว่าภรรยาต้องไปขอหนังสือรับรองการหักภาษีณ. ที่จ่ายจากที่ทำงานเก่าด้วยไหมครับ และเวลาเสียภาษีต้องรวมรายได้จากที่ทำงานทั้งสองที่ด้วยหรือไม่


ตอบ: ต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากที่ทำงานทั้งสองแห่งมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการประเมินตนเองไม่ต้องขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากที่ทำงานเก่าก็ได้เพราะไม่ได้ถูกหักภาษีไว้

ภาษีเงินได้บุคคลธรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรมดา

(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top