ผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี

Click to rate this post!
[Total: 52 Average: 5]

บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 20 ล้านบาท และรายได้รวม 25 ล้านบาท จะต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือไม่ ?…


ตอบ: +++บริษัทจำกัดสามารถมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เรียกย่อๆว่า(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าได้ 😀

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
ผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top