มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบค่ะ wanwan037


ตอบ: ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ โดยต้องจัดทำให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (๑) บัญชีรายวัน – บัญชีเงินสด – บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร – บัญชีรายวันซื้อ – บัญชีรายวันขาย – บัญชีรายวันทั่วไป (๒) บัญชีแยกประเภท – บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน – บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย – บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ – บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ (๓) บัญชีสินค้า (๔) บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ wanwan012 wanwan020 wanwan029

มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบค่ะ
มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบค่ะ
(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top