รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

[b]รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า[/b] wanwan032การวางแผนลูกหนี้การค้าของกิจการอาจจัดทำในรูปแบบของงบประมาณประจำปี ดังนี้ -การประมาณการจากจำนวนลูกหนี้การค้าของกิจการ โดยประมาณการจำนวนลูกหนี้การค้าของแต่ละเดือน สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี -การทดสอบคำนวณอัตราส่วนทางการเงินจากมูลค่าของลูกหนี้การค้าเพื่อนำไปเป็นข้อูลในการปรับปรุงงบประมาณหรือแนวทางการดำเนินงาน -ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นข้อมูล เพื่อกำหนดจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกชำระจากลูกหนี้การค้าได้โดยการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ -การนำงบประมาณลูกหนี้การค้ามารวมกับงบประมาณอื่นๆของกิจการ เพื่อจัดทำแผนประจำปีของกิจการ[center]+++++ wanwan024 +++++[/center]


ตอบ: wanwan004

รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า
รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top