สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า

Click to rate this post!
[Total: 56 Average: 5]

[center][b] สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า[/b][/center] กิจการมีสินทรัพย์ที่ต้องพิจารราการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 ( ปรับปรุง 2552 ) คือ สินทรัพย์ทุกประเภท ได้แก่ เงินลงทุน เช่น เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยกเว้นสินทรัพย์ที่มีมาตรฐานการบัญชีครอบคลุมเฉพาะเรื่อง เช่น สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ที่ได้จากสัญญาก่อสร้างระยะยาว สินทรัพย์ที่มาจากผลประโยชน์พนักงาน สินทรัพย์ดังกล่าวจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ เช่น ลูกหนี้จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญ โดยจะแสดงมูลค่าของลูกหนี้การค้าตามมูลค่าที่คาดว่าจะเก็บเงินได้ สินค้าคงเหลือจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 ( ปรับปรุง 2552 ) เรื่องสินค้าคงเหลือ โดยกำหนดให้แสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ะได้รับที่ต่ำกว่า[b]แหล่งอ้างอิง :[/b] หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 ( ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ )[center][b]+++++ wanwan037 +++++[/b][/center]


สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า
สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า
(Visited 32 times, 1 visits today)
Scroll to Top