การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อยและการเบิกชดเชยเงินสดย่อย

Click to rate this post!
[Total: 206 Average: 5]

[b]การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อย[/b] wanwan037 หลังจากมีการจ่ายเงินให้ผู้มาขอเบิกสักระยะหนึ่ง ถ้าจำนวนเงินที่ตั้งไว้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็สามารถลดหรือเพิ่มวงเงินสดย่อยได้ การเพิ่มวงเงินสดย่อยกิจการต้องจ่ายเงินจึงเดบิตเงินสดย่อย เครดิตเงินฝากธนาคาร การลดวงเงินสดย่อยกิจการจะเรียกเงินคืนจากพนักงานเงินสดย่อย และนำฝากธนาคารรายการนี้จึงเดบิตเงินฝากธนาคาร เครดิตเงินสดย่อย[b]การเบิกชดเชยเงินสดย่อย[/b] wanwan037 กิจการอาจกำหนดวันให้พนักงานเงินสดย่อยมาขอเบิกชดเชยได้ทุก 7 วัน 15 วัน หรือ 1 เดือน บางกิจการอาจไม่มีกำหนดระยะเวลา เมื่อเงินสดย่อยที่ถืออยู่ใกล้จะหมดก็มาขอเบิกชดเชยได้ทันที พนักงานเงินสดย่อยะรวบรวมใบสำคัญเงินสดย่อยพร้อมใบเสร็จรับเงินทั้งหมดมาขอเบิกเงินชดเชย ฝ่ายการเงินจะตรวจใบสำคัญทั้งหมดและจ่ายเป็นเช็คให้เท่ากับจำนวนที่ขอเบิกชดเชยพร้อมประทับตรา “ จ่ายแล้ว “ ในเอกสารทั้งหมด จากนั้นใบสำคัญทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแผนกบัญชีเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี[b]แหล่งอ้างอิง :[/b] หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 ( ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ )[center]+++++ wanwan018 wanwan005 +++++[/center]การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อยและการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อยและการเบิกชดเชยเงินสดย่อย

(Visited 538 times, 1 visits today)
Scroll to Top