เอกสารการโอนหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

การโอนหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ…?


ตอบ: ***เอกสารประกอบการโอนหุ้น

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน

2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ตามข้อบังคับของ TSD

3. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD

4. ใบหลักทรัพย์ที่โอน (ฉบับจริง) ผู้โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน

เอกสารการโอนหุ้น
เอกสารการโอนหุ้น

(Visited 13 times, 1 visits today)
Scroll to Top