ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

สปส.ขอความร่วมมือนายจ้างเก็บข้อมูลผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส.รบ.2000 รวบรวมส่งก่อน 16 มี.ค.52เลขที่ :วันที่ประกาศ : 30/3/2552สปส.ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด ย้ำ! อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งว่า เนื่องจากธนาคารกรุงเทพฯ จัดเก็บเช็คแยกตามอำเภอ/เขต กทม. ดังนั้นหากผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” มารับเช็คตาม วัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานประกันสังคมนัดหมาย จะได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมย้ำอย่าลืม นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ขอความร่วมมือผู้ประกันตน กรุณามารับ “เช็คช่วยชาติ” ด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่สำนักงานประกันสังคม นัดหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารกรุงเทพฯ จัดเก็บเช็คแยกตามอำเภอ/เขต กทม. หากผู้ประกันตนมารับ “เช็คช่วยชาติ” ในวันที่กำหนด จะได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการรับเช็ค พร้อมย้ำอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย โดยเมื่อผู้ประกันตนได้รับ “เช็คช่วยชาติ” ไปแล้วนั้น ขอให้ผู้ประกันตนนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารหรือนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วกรณีผู้ประกันตนไม่มารับเช็คใน วัน เวลา ที่สำนักงานประกันสังคมนัดหมายสำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ผู้ประกันตนตามมาตรา 39) สามารถติดต่อขอรับเช็คได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้ในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2552 และ 20 เมษายน – 15 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่มาติดต่อรับเช็คภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 สำนักงานประกันสังคมจะส่งเช็คคืนกระทรวงการคลัง ส่วนผู้ประกันตน ที่ทำงานกับนายจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) หากไม่สามารถมารับเช็คตาม วัน เวลา ที่สำนักงานประกันสังคมนัดหมายไว้ ขอให้ผู้ประกันตนรีบติดต่อขอรับ “เช็คช่วยชาติ” ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่/สาขา ที่สถานประกอบการของท่านตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2552 เป็นต้นไปศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.thRelated Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)


ตอบ: ระวังลูกจ้างทุกคนจะเสียสิทธินะค่ะ

ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด
ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด

(Visited 19 times, 1 visits today)
Scroll to Top