จัดพิธีลงนามกับ 5 บริษัท จัดการกองทุนย่อยภายในประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

สปส. ให้ความดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIVและผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ ให้อุ่นใจเลขที่ :วันที่ประกาศ : 1/5/2552สำนักงานประกันสังคม(สปส.) จัด พิธีลงนาม “สัญญาจ้างบริษัทจัดการกองทุนย่อยภายในประเทศกองทุนประกันสังคม” ร่วมกับ 5 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก จากคณะอนุกรรมการคัดเลือก โดยมี ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ณ. โรงแรม มิราเคิลฯ ในวันที่ 29 เมษายน 52 เวลา 13.30 น.สำนักงานประกันสังคม(สปส.)เนื่องจากกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุน ที่นายจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐบาลได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุน โดย มีจำนวนเงินกองทุนประมาณ 588,000 ล้านบาท การนำเงินกองทุนประกันสังคมที่ได้รับการจัดสรรไปจัดหาผลประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของกองทุน และในสภาพการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องมอบให้มืออาชีพ เข้ามาดำเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคมและกระทรวงการคลังจึงอนุญาตให้นำเงินกองทุนประกันสังคมบางส่วนมอบให้บริษัทจัดการกองทุน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ไปบริหารจัดการ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนย่อยภายในประเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนย่อย ด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส ผลการพิจารณาบริษัทจัดการกองทุนย่อยที่ได้รับคัดเลือก 5 แห่ง คือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัดดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจึงกำหนดการจัดพิธีลงนาม สัญญาจ้างบริษัทจัดการกองทุนย่อยภายในประเทศกองทุนประกันสังคม โดยมี ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสมชาย ชุ่มรัตน์) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวอร์ชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น.………………………………………………………………..ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร.1506 www.sso.go.th Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)


ตอบ: wanwan037 wanwan012

จัดพิธีลงนามกับ 5 บริษัท จัดการกองทุนย่อยภายในประเทศ
จัดพิธีลงนามกับ 5 บริษัท จัดการกองทุนย่อยภายในประเทศ

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top