ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท ต้องเป็นหุ้นส่วนใหญ่หรือไม่ wanwan007


ตอบ: ระบบบัญชีของบริษัทสำหรับภายในกิจการการบันทึกข้อมูลเพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ละด้าน การวางระบบบัญชีที่ดีควรที่จะคำนึงถึงผู้ใช้ประโยชน์ค่ะ แต่หลักการทั่วไประบบัญชีควรที่จะ ประกอบด้วย 8) 1.บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ ใช้บันทึกยอดเงินที่ลูกค้ายังคงค้างชำระต่อธุรกิจ (ควรมีรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายด้วย)2.บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ ใช้บันทึกยอดเงินยังคงค้างชำระผู้ขายหรือเจ้าหนี้รายอื่น ๆ (ควรมีรายละเอียดเจ้าหนี้ทุกราย)3.บัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง ใช้บันทึกจำนวนรับ/จ่ายสินค้าคงคลัง จากธุรกิจทั้งหมด(ควรมีบัญชีคุมยอดแยกสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ)4.บัญชีเงินเดือน ใช้บันทึกค่าจ้างเงินเดือนของลูกจ้างพนักงาน และรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายตลอดจนรายการที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม5.สมุดเงินสด นิยมแยกเป็นสมุดเงินสดรับและสมุดเงินสดจ่าย เพื่อใช้บันทึกการรับจ่ายเงินสดของกิจการ6.บัญชีสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ ใช้บันทึกราคาต้นทุนที่ซื้อสินทรัพย์เหล่านั้นมา และแสดงค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์แต่ละรายการ7.บัญชีอื่น ๆ เช่น บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชียอดขาย บัญชีต้นทุนขาย ฯลฯ

ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top