ห้างหุ้นส่วน

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ คือ
มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำสัญญากันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
มีการลงทุนร่วมกัน (Investment) ทุนที่ผู้ถือหุ้นนำมาลงในห้างหุ้นส่วนมีทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น เงินสด แรงงาน ค่าความนิยม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งทุนที่นำมาลงอาจเป็นเงินนอย่างเดียว หรือสินทรัพย์อื่นๆ หลายอย่างรวมกันก็ได้
การดำเนินกิจการร่วมกัน (Operating) จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ซึ่งอาจะมีข้อตกลงให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการ มีหน้าที่ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนตามสัญญา
ความรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดชำระหนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนแทนหุ้นส่วนได้ ยกเว้นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จะรับผิดชอบเพียงจำนวนทุนที่ลงไปในห้างหุ้นส่วนนั้น
สิทธิในทรัพย์สินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน สินทรัพย์ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนำมาลงในห้างหุ้นส่วนถือเป็นสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนจะเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อเลิกกิจการต้องแบ่งสินทรัพย์ให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งจะเรียกร้องสิทธิพิเศษในสินทรัพย์นั้นไม่ได้
การจัดสรรกำไร ผู้เป็นหุ้นส่วนยะแบ่งกำไรกันในอัตราใด ตามแต่ตกลงกัน เช่น แบ่งแบบเท่ากัน แบ่งตามอัตราส่วนทุน หรือแบ่งตามอัตราที่ตกลงกัน ในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันให้ถือแบ่งกันตามอัตราส่วนทุนอายุของห้างหุ้นส่วน การเลิกเกิดจากห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนจะบอกเลิกกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน หรือขายสิทธิส่วนได้เสียของตนให้แก่บุคคลภายนอก นอกจากจะมีข้อตกลง ให้ห้างหุ้นส่วนยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น 

ห้างหุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วน
(Visited 177 times, 1 visits today)
Scroll to Top