กระดาษทำการ

กระดาษทำการ คือ ( Worksheet )

Click to rate this post!
[Total: 1737 Average: 5]

กระดาษทำการ (Work Sheet) หมายถึง แบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงินมาไว้ที่เดียวกันกระดาษทำการเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดก่อนปิดบัญชีดังนั้นกระดาษทำการจะจัดทำขึ้นภายหลังที่ได้จดบันทึกรายการต่าง ๆ ของธุรกิจในบัญชีครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรายการปรับปรุงและปิดบัญชี

กระดาษทำการแบ่งออกเป็น ช่องต่าง ๆ 5 ช่อง คือ

1.งบทดลอง(ก่อนปรับปรุงรายการ)

2.รายการปรับปรุง

3.งบทดลองหลังปรับปรุงรายการ

4.งบกำไรขาดทุน

5.งบดุล

ในธุรกิจขนาดเล็ก อาจไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทำการ เนื่องจาก มีรายการทางบัญชีไม่มากนัก แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้กระดาษทำการ เพื่อช่วยในการปรับปรุงรายการ และจัดทำงบการเงินอย่างไรก็ดี กระดาษทำการ ไม่ถือ เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกบัญชี

กระดาษทำการ คือ ( Worksheet )
กระดาษทำการ คือ ( Worksheet )
(Visited 4,431 times, 1 visits today)
Scroll to Top