อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ

Click to rate this post!
[Total: 257 Average: 5]

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนสินค้าขายผมขายป้ายและรับทำป้ายครับ อยากรู้ว่าอะไรมันคือต้นทุนขาย

+++ ต้นทุนขาย ( Cost Of Goods Sold ) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือการให้บริการ และรวมราคาซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย เช่น

1. ค่าซื้อสินค้า( การทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำป้าย )

2. ค่าขนส่งเข้า

3. ค่าภาษีศุลกากร

4. ค่าใช้จ่ายในการออกของ

5. อากรขาเข้า

6. ค่าใช้จ่ายอื่น

7. หัก ส่งคืนสินค้า

8. หัก ส่วนลดรับ และบวกสินค้าคงเหลือต้นงวด หักสินค้าคงเหลือปลายงวด

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ

(Visited 362 times, 1 visits today)
Scroll to Top