การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์

Click to rate this post!
[Total: 99 Average: 5]

กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกๆปีหรือไม่คับ ?


ตอบ: +++สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าก็ต่อเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินนั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้หรือขายสินทรัพย์ และกิจการต้องรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่ง ณ วันสิ้นงวด กิจกาจต้องประเมินว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นค่ะ -*-

การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์
การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์
(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top