ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

Click to rate this post!
[Total: 148 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก ต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่าไรค่ะ


ตอบ: ในกรณีที่จ้าแมสเซนเจอร์ข้างนอกมาเพื่อวิ่งงาน กิจการต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าค่าจ้างตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

(Visited 483 times, 1 visits today)
Scroll to Top