การบันทึกบัญชี ในการรวมธุรกิจ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

บ.JY ได้รวมธุรกิจกับ บ.JJ โดยการเข้าซื้อธุรกิจของ บ.JJ ดังนั้น บ.JY ควรบันทึกบัญชีในการซื้อธุรกิจของ บ.JJ อย่างไรคะ wanwan029


ตอบ: การรวมธุรกิจที่ถือเป็นการซื้อธุรกิจต้องปฏิบัติทางบัญชีโดยใช้วิธีซื้อ ซึ่งวิธีซื้อมีการบันทึกบัญชีคล้ายกับการซื้อสินทรัพย์โดยทั่วไป เนื่องจากการซื้อธุรกิจเป็นรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการ โอนสินทรัพย์ การก่อหนี้สินหรือการออกหุ้นทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการดำเนินงานของอีกกิจการหนึ่ง วิธีซื้อใช้ราคาทุนเป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีโดยกำหนดต้นทุนการซื้อธุรกิจจากรายการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

[center]+++++ wanwan033 +++++[/center]

การบันทึกบัญชี ในการรวมธุรกิจ ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี ในการรวมธุรกิจ ตัวอย่าง
(Visited 21 times, 1 visits today)
Scroll to Top