เปิดร้านของตบแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

เนื่องจากว่าดิฉันอยากเปิดร้านตบแต่งบ้านแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าจะต้องไปทำการเสียภาษีอะไรบ้าง จึงอยากจะขอคำแนะนำค่ะ wanwan008


ตอบ: จากคำถามนี้นะค่ะ ไม่ทราบว่าต้องการที่จะเปิดร้านเป็นในนาม ของนิติบุคคลบหรือบุคคลธรรมดาค่ะ แต่จะขอให้ข้อมูลทั้ง 2 กรณีนะค่ะ
1 กรณีเป็นนิติบุคคล

กรณีจัดตั้งในรูปของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องเสียภาษีอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ยกเว้นกรณีมีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้าน เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ? 30หรือตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร) โดยยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี พร้อมบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่ายที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

ส่วนในด้านรายรับและรายจ่ายของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ใช้เกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร คือ การคำนวณรายได้และรายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้นแม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นด้วย ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทฯมีหน้าที่จัดทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารอื่นๆ

ชนิดบัญชีที่จัดทำโดยทั่วไปประกอบด้วย 1 บัญชีรายวัน 2 บัญชีแยกประเภท 3 บัญชีสินค้า 4 บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่นและบัญชีแยกประเภทย่อยอื่นตามความจำเป็นแก่ธุรกิจและยื่นงบดุลที่มีผู้สอบบัญชีรับรอง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมแบบนำส่ง สบช.3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ( ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี )

2.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
กรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า โดยยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 90) ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ทั้งนี้ในกรณีมีเงินได้ตาม ม.40 (8) ต้องยื่นแบบภาษีครึ่งปีด้วย ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ โดยใช้แบบ (ภ.ง.ด.94) ภายในเดือนกันยายน และในกรณีดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 70 หรือ ตามความจำเป็นและสมควรก็ได้

อนึ่ง บุคคลธรรมดา ไม่มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 เว้นแต่ประกอบธุรกิจ ผลิตจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประเภทสินค้าแถบเสียงเพลง แถบวิดีทัศน์ และแผ่นซีดี มีหน้าที่จัดทำบัญชีด้วย

แต่อย่างไรก็ตามหากบุคคลธรรมดา ที่มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ( 5 ) ? ( 8 ) ตามประมวลรัษฎากรกำหนดต้องให้จัดทำบัญชี หรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน ตามประกาศอธิบดีฯเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 161 ทั้งนี้ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีที่มีรายได้เกิน 1.8 บาทต่อปี ผู้มีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ดังกล่าว และ จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

เปิดร้านของตบแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร
เปิดร้านของตบแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร
(Visited 16 times, 1 visits today)
Scroll to Top