บัญชีการเงินแตกต่างจากบัญชีภาษีอากร

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

ผมอยากทราบว่าบัญชีการเงินแตกต่างจากบัญชีภาษีอากรอย่างไร?


ตอบ: ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้
“บัญชีการเงิน”
1.ช่วยในด้านการควบคุมรายรับ – รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ
2.ช่วยในการบริหารงานของกิจการ
3.ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานขยาย เลิกกิจการ ฯลฯ
4.เพื่อประโยชน์แก่บุคคล
ภายนอกโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
5.หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีการเงิน

“บัญชีภาษีอากร”
1.ปรับหลักการบัญชีให้เข้ากับกฎหมายภาษีอากร
2.หาข้อยุติทางบัญชีและภาษีอากรให้สอดคล้องกัน
3.ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร
4.จัดทำบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ทำ เช่น บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ
ที่จ่าย และการนำส่งภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับปรุงรายรับทางบัญชีให้ตรงกับภาษีอากร

บัญชีการเงินแตกต่างจากบัญชีภาษีอากร
บัญชีการเงินแตกต่างจากบัญชีภาษีอากร
(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top