ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไรค่ะ

กรณีได้หัก ภาษีเงิสนได้ ณ ที่จ่าย ไว้แล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แต่มิได้นำส่ง ผู้จ่ายเงินได้ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top