การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

[center][b]การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ wanwan037 [/b][/center]

กิจการต้องวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ โดยใช้วิธีราคาทุน โดยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุน ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า ( ถ้ามี ) แต่ถ้ากิจการทราบมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการอาจเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมและเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

[i]การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุน จะแบ่งออกเป็น[/i] wanwan025

1. ในกรณีที่กิจการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุนอย่างถาวรและคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือกิจการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนั้นกิจการต้องตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อนการลงทุนออกจากระบบแสดงฐานะการเงิน

2. เมื่อกิจการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างถาวรหรือกิจการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนอกเหนือจากต้องทำตามข้อ 1 แล้ว แต่ก็ต้องคำนวณหาผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากกิจการเลิกใช้หรือกิจการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายคือให้นำจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น แต่ในกรณีที่กิจการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

[b]แหล่งอ้างอิง :[/b] เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ) wanwan035

[center] wanwan021 wanwan021[/center]


การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ
การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ
(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top