หัก ค่าลดหย่อน มารดาผู้พิการ

Click to rate this post!
[Total: 87 Average: 5]

สามารถหักค่าลดหย่อน มารดาที่พิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ จะสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ไหม

 

สามารถนำมารดาที่พิการหรือเป็นคนทุพพลภาพได้ค่ะ คนละ 60,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการซึ่งมี บัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งจำนวนคนพิการ และ ทุกพลพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ที่อธิบดีประกาศกำหนด

หัก ค่าลดหย่อน มารดาผู้พิการ
หัก ค่าลดหย่อน มารดาผู้พิการ
(Visited 19 times, 1 visits today)
Scroll to Top