ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่ จะต้องถือเป็นข้อยกเว้นหรือไม่ ถ้าใช่จะต้องบอกไว้ในรายงานของผู้สอบอย่างไร

:'(


ตอบ: ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กต้องปฏิบัติงานและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งในการตรวจสอบหากพบว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีการบันทึกบัญชีผ่านบัญชีเงินสดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีถูกต้องเป็นจริงตามควรตรงตามสมุดบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชีและจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกิดขึ้นจริง ถูกต้องเชื่อถือได้และเกี่ยวข้องกับกิจการแล้ว ก็ไม่ต้องรายงานไว้ในข้อยกเว้นของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่
ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่
(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top