วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอียด

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

+++ การจัดตั้งคณะบุคคล +++ ให้ดำเนินการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของคณะบุคคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ใช้ประกอบการหรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th โดยต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถือเป็น 1 คน) ร่วมกันจัดตั้ง โดยมีเอกสารประกอบการจัดตั้งคณะบุคคลดังนี้ 1. ข้อตกลงสัญญาการจัดตั้งคณะบุคคล 2. หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ (หากสรรพากรร้องขอ) 3. คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ประเภทคณะบุคคลหรือ 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ  (ล.ป.10.2) 5. ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและผู้ร่วมธุรกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 7. สำเนาทะเบียนบ้านของท่านและผู้ร่วมธุรกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ท่านสามารถขอตัวอย่างข้อตกลงสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลที่แอมเวย์ ช็อป ทุกแห่ง โดยท่านจะต้องทำสำเนาข้อตกลงสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลไว้เพื่อเป็นเอกสารในการขอเปิดบัญชีคณะบุคคลจากธนาคาร (ตามคำแนะนำการเปิดบัญชีธนาคารที่แนบมานี้) สำหรับการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร จะยังไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ จนกว่าจะได้รับการร้องขอจากกรมสรรพากร และเมื่อท่านดำเนินการจัดตั้งคณะบุคคลเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานภาพพร้อมแนบเอกสารมายังแผนกทะเบียนของบริษัท ดังนี้ – สำเนาข้อตกลงสัญญาการจัดตั้งคณะบุคคล – สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล – สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของคณะบุคคล ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ชื่อธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทำการและผลทางภาษีจะเป็นดังนี้ 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงและมีผลในวันที่ 1 ของเดือน การคำนวณภาษีและการโอนเงินส่วนลดจะเข้าบัญชีคณะบุคคลในวันที่ 15 เดือนถัดไป 2. แจ้งเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือนและมีผลในวันที่ 1 เดือนถัดไป การคำนวณภาษีและการโอนเงินส่วนลดจะเข้าบัญชีของคณะบุคคลในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปอีกสองเดือน อยากจะจดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ต้องทำยังไงครับ


วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอียด
วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอียด
(Visited 28 times, 1 visits today)
Scroll to Top