อายุหุ้นกู้

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

หุ้นกู้มีอายุของตราสารกี่ปีค่ะ และใครเป้นผู้ออกหุ้นกู้ค่ะ…?


ตอบ: ++++ สำหรับหุ้นกู้มีอายุของตราสาร 1 ปี ขึ้นไปค่ะ บริษํทเอกชนเป็นผู้ออกหุ้นกู้ให้ค่ะ ++++

อายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top