ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติ

Click to rate this post!
[Total: 87 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติต้องหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่ค่ะ wanwan017


ตอบ: เงินได้ของชาวต่างชาติต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 15 ค่ะ wanwan012

ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติ
(Visited 139 times, 1 visits today)
Scroll to Top