เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการงลบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

[center][b] wanwan032เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี[/b][/center]

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หมายถึง บันทึก หนังสือ หรือ เอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
2. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้ในกิจการของตนเองทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีข้อความและรายการตามที่กำหนด

++++ wanwan037 ++++เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการงลบัญชี
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการงลบัญชี

(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top