การขายสินค้าและบริการ

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

การขายสินค้าและบริการ
-พยายามขายเป็นเงินสดมากกว่าเชื่อ บางครั้งอาจยอมให้ส่วนลดเพื่อจูงใจ จ่ายสด ขายสดถึงแม้กำไรน้อย แต่ก็เสี่ยงน้อย ได้เร็ว
-ถ้าสามารถเลือกธุรกิจได้ ให้เลือกทำธุรกิจประเภท pre-paid คือการเก็บเงินก่อนการให้บริการ หรือการส่งสินค้าภายหลัง เช่นกรณี ระบบสมาชิกนิตยสาร ระบบมือถือ
-ถ้าต้องการขายเป็นเงินเชื่อ ควรมีการเก็บเงินบางส่วนเป็นมัดจำ หรือหลักประกัน เช่น หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร(LG)
-ให้ระยะเครดิตไม่ยาวจนเกินไปอย่างน้อยระยะเวลาเครดิตให้ลูกหนี้ควรสั้นกว่าที่เราได้รับจากเจ้าหนี้
-จัดระบบการส่งของ วางบิล เก็บเงินจากลูกหนี้ให้รวดเร็ว
-ในกรณีการส่งสินค้าเป็นงวดๆ หรือการให้บริการที่มีระยะเวลายาวให้เก็บเงินตามการส่งสินค้าแต่ละงวด หรือตามมูลค่าบริการที่สำเร็จอย่ารอเก็บงวดเดียวเมื่อเสร็จสมบูรณ์100%
-จัดให้มีระบบการรับเงินได้หลายๆช่องทางเพื่อจะได้ชำระเงินเร็ว เช่น paypoint,bill payment, ธนาณัติ ,โอนทาง A.T.M
-นำเช็คที่ได้รับมาฝากให้ตรงกับวันที่มีสิทธิได้รับเงิน
-เงินสดที่เหลือต้องหาประโยชน์ เช่น ฝากออมทรัพย์ หรือ ประจำ อาจต้องหมั่นดู BANK statement
อย่าให้มีเงินเหลือเป็นตัวดำในบัญชี Current เพราะไม่ได้ดอกเบี้ยควรจัดให้มีการโอนไปบัญชี Saving
-เงินสดที่เหลือพอ บางครั้งอาจเลือกที่จะนำไปชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนครบกำหนด
-หากจำเป็นต้องการได้รับเงินจากลูกหนี้ก่อนครบกำหนดเก็บเงินอาจเลือกวิธีการขายลดลูกหนี้เพื่อให้ดได้เงินมาก่อน(FACTORINT)
“แค่นี้คุณก็สามารถจัดการกับการบริหารเงินสดกับลูกหนี้ของกิจการคุณได้ง่ายมาก” 

การขายสินค้าและบริการ
การขายสินค้าและบริการ

(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top