เอกสารในการจดทะเบียน

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. ชื่อของบริษัท ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. ที่ตังสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลคาหุ้นเท่า ๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เริ่มก่อการ (อย่างน้อย 3 คน)
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ของพยาน 2 คน
7. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
8. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ
9. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
10. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
11. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น
12. ตราสำคัญของบริษัท


ตอบ: กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนแต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนที่สอดคล้องกับจำนวน
สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
เงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
-เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง หรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ
-สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น
-แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
-สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการ, กรรมการทุกคน และผู้ถือหุ้นทุกคน คนละ 1 ชุด ยกเว้นผู้ขอจดทะเบียน (ผู้จะมีอำนาจลงนามของบริษัท) ใช้สำเนาจำนวน 3 ชุด
-รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน โดยถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท บ้านเลขที่ และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 2 รูป
-เรื่องของสถานที่ตั้งบริษัท (สำเนาในข้อนี้ ใช้ 2 ชุด)

เอกสารในการจดทะเบียน
เอกสารในการจดทะเบียน

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top