การจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่มีอายุแต่ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปีด้วยละครับ

wanwan036


ตอบ: ถึงแม้ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีจะมีอายุไม่จํากัด แต่กฎหมายอนุญาตให้สภาฯ จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายปีได้ ทั้งนี้เพื่อนําเงินที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานของสภา ฯคะ
ตอบ: wanwan035 wanwan036

การจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
การจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top