การแจ้งเพิ่มบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 100 Average: 5]

อยากทราบว่าการกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรงประเภทกิจการ ก (1) ข (1-6) หมายถึงอะไรคะ และวันที่แจ้งกับวันที่รับทำบัญชี มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ


ตอบ: ก คือ นิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ล้าน สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้าน และรายได้ ไม่เกิน 30 ล้าน ส่วน ข คือ นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน หรือสินทรัพย์รวม หรือรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า ก เวลาที่เราเซ็นงบเลือกให้ถูกต้อง และโดยทั่วไปเราต้องแจ้งการทำบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่รับทำบัญชี >:(
ตอบ: wanwan005

การแจ้งเพิ่มบริษัท
การแจ้งเพิ่มบริษัท
(Visited 39 times, 1 visits today)
Scroll to Top