การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

ถ้าบริษัทมียอดคงเหลือสินค้าตามบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีสินค้าคงเหลือแล้วซึ่งเกิดจากการทำบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร จึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องคะ


ตอบ: บริษัทไม่มีสินค้าคงเหลือตามที่ปรากฏในบัญชีเพราะการบันทึกบัญชีผิดพลาดของปีก่อน ในกรณีนี้ บริษัทต้องปรับปรุงรายการสินค้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยการปรับปรุงสินค้าและต้นทุนขายดังกล่าวกับบัญชีกำไรสะสมต้นปีคะ

การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ
การทำบัญชีผิดพลาดของสินค้าคงเหลือ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top