ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 213 Average: 5]

ภาษีโรงเรือนถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณรายได้  กรณีนิติบุคคล

– สามารถนำภาษีโรงเรือนมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ กรณีบุคคลธรรมดา

– มองว่าเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (มีการส่งมอบการครอบครองพื้นที่เช่าในทีนี้คือห้องที่ให้เช่า) เป็นเงินได้ตามมาตรา40(5) สามารถเลือกหัก ค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบ คือค่าใช้จ่ายตามจริงและสมควร (ต้องมีหลักฐานประกอบ) หรือค่าใช้จ่ายเหมาในอัตราร้อยละ 30

ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่
ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่
(Visited 851 times, 1 visits today)
Scroll to Top