รายได้เงินปันผล

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

รายได้เงินปันผล เฉพาะบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่เงินปันผลจากบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น สำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้าได้รับการลดหย่อหรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนี้ 1 บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้นำเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงกึ่งหนึ่ง 2 บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ไม่ต้องนำเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้ ก. บริษัทจดทะเบียน ข. บริษัทจำกัดนอกจาก ก. ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณี 1.1 และ 1.2 ถ้าบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนได้รับเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไร(ไม่รวมเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามมาตรา 65 ตรี(2) ) โดยถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ก่อให้เกิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรนั้นไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับแต่วันที่ได้หุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินได้ดังกล่าว หรือได้โอนหุ้นหรือหน่วยลงทุนนั้นไปก่อน 3 เดือน นับแต่วันที่มีเงินได้ ก็หมดสิทธิได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีดังกล่าว หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการคำนวณกำไรสุทธิของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน กิจการทั้ง 2 ประเภทนี้ถ้าได้รับเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรจะต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิทั้งจำนวนที่ได้รับ ในกรณีบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือบริษัทจดทะเบียนได้รับเงินส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี ต้องนำกำไรที่ได้รับนั้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิทั้งจำนวนเช่นเดียวกัน


ตอบ: [center][b] wanwan035 Thanks You wanwan033[/b][/center]

รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผล
(Visited 48 times, 1 visits today)
Scroll to Top