การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว

Click to rate this post!
[Total: 322 Average: 5]

        การประกอบธุรกิจมีรูปแบบองค์กรธุรกิจแบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ การประกอบกิจการในฐานะเจ้าของกิจการคนเดียว กิจการในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล กิจการในรูปแบบของนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และกิจการร่วมค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะมีภาระภาษีเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจการว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด ซึ่งอาจจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้ประกอบการที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้เป็นหน่วยภาษีซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว และห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล องค์กรธุรกิจที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้เป็นหน่วยภาษีซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และกิจการร่วมค้า

กรณีผู้เสียภาษีได้ ยื่นเรื่องขอคืนเงินภาษียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มากกว่า 1 ฉบับ เนื่องจากได้ทำรายการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายการ เป็นผลให้ได้รับเงินคืนภาษีลดลง หรือเพิ่มขึ้นนั้น เมื่อผู้ขอคืนเงินภาษีได้รับเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกจากกรมสรรพากรแล้ว ผู้ขอคืนเงินภาษีสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินมากกว่า การยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีนำเช็คฯ ส่งคืนให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งคืนเงินฯ และกรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี ตามแบบฯ ที่ถูกต้องให้ต่อไป

2. กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า การยื่นแบบฯฉบับเพิ่มเติม ผู้ขอคืนภาษีสามารถนำเช็คคืนเงินฉบับแรกเข้าบัญชีได้ทันที และ กรมสรรพากรจะจัดส่งเช็คคืนเงินภาษีในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขอคืนภาษีต่อไป

การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว
การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว
(Visited 2,688 times, 1 visits today)
Scroll to Top