การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

Click to rate this post!
[Total: 464 Average: 5]

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

เมื่อกิจการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 ได้กำหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายหนี้สูญไว้ ดังนี้

1. การตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีอากร นั่นคือ ได้มีการทวงถามจนถึงที่สุดโดยได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร คือ มีการฟ้องร้องและไม่ได้รับชำระหนี้ขณะที่หนี้สูญ เข้าเกณฑ์ที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไร
สุทธิในงบกำไรขาดทุน จะบันทึกบัญชีโดย

Dr. หนี้สูญ xxx
Cr. ลูกหนี้ xxx
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ

Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
Cr. หนี้สงสัยจะสูญ xxx
ลดยอดค่าเผื่อลงเท่ากับยอดลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ

2. การตัดจำหน่ายหนี้สูญไม่เข้าเงื่อนไขทางภาษีอากร และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าวแน่ที่จะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ กรณีเช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 ให้แนวทางไว้ว่า กิจการอาจตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นนี้สูญ โดยการบันทึกบัญชี คือ
Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
Cr. ลูกหนี้ xxx
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
(Visited 4,160 times, 1 visits today)
Scroll to Top