แบบ สบช.3 ต้องเป็นอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

แบบ สบช.3 ที่ยื่นต่างจังหวัดต้องเป็นสีเหลืองหรือไม่ ?


ตอบ: ไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลือง สามารถถ่ายเอกสาร หรือจัดทำขึ้นเองเพื่อใช้ในการยื่นได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
😀

แบบ สบช.3 ต้องเป็นอย่างไร
แบบ สบช.3 ต้องเป็นอย่างไร

(Visited 63 times, 1 visits today)
Scroll to Top