การขอจดทะเบียนพาณิชย์

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

การขอจดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องนำหลักฐานอะไรไปบ้าง?


ตอบ: การขอจดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ประกอบพาณิชยกิจและให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ.

การขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขอจดทะเบียนพาณิชย์

(Visited 17 times, 1 visits today)
Scroll to Top