การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 228 Average: 5]

จ่ายค่าบริการในการสร้าง บูทแสดงสินค้า ในงานโชว์สินค้าต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่า ถ้าหัก จะต้องหักเท่าไร

กรณีให้ใช้พื้นที่ออกบู้ท หรือนิทรรศการแสดง และจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และจากหลักฐานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ส่งมาประกอบการพิจารณา ทางผู้จัดงานได้เรียกเก็บค่าบริการพื้นที่ระบบบริการต่างๆ ถือเป็นรายได้ จากการรับจ้างทำของ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้จัดงาน จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0

ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า
การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า
(Visited 1,310 times, 1 visits today)
Scroll to Top