หนังสือยีนยันยอดเจ้าหนี้

หนังสือยืนยันยอด เจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 930 Average: 5]

การขอคำยืนยันยอดธนาคาร ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมการ เช่น การประสานขอข้อมูลจากลูกค้า การจัดทำหนังสือขอคำยืนยันยอด การกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งหนังสือขอยืนยันยอดเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับคำตอบกลับมาทันเวลา ฯลฯ

ทั้งนี้ชาวออดิทอย่าลืม ศึกษาข้อกำหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505 เรื่อง การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก โดยทั่วไปแล้วการขอคำยืนยันยอดมักถูกจัดทำเป็นหนังสือขอคำยืนยันยอดทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นหลักฐานการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ แต่ในบางสถานการณ์ ชาวออดิทจำเป็นต้องขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ทางโทรสาร หรืออีเมล เนื่องจากมีการส่งหนังสือขอคำยืนยันยอดไปรอบแรกทางไปรษณีย์ แล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับแล้วจำเป็นต้องการคำตอบกลับเร่งด่วน หรือการขอคำยืนยันยอดจากต่างประเทศ

ซึ่งถ้าส่งเป็นจดหมายพับซองแล้วรอตอบกลับอาจกินเวลานานไม่ทันใจวัยโจ๋ อีกทั้งต้องร้องเพลงรอ การขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการขอคำยืนยันยอดทางไปรษณีย์

ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีต้องการขอคำยืนยันยอดทางอิเล็กทรอนิคส์ควรคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

– การพิสูจน์ว่าผู้ที่ผู้สอบบัญชีส่งคำยืนยันไปถึงและผู้ที่ตอบคำยืนยันยอดกลับมาว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตน มีความเหมาะสม และมีรายการธุรกิจกับกิจการจริง

– การควบคุมการจัดส่งและการรับคำยืนยันยอดซึ่งผู้สอบบัญชี ต้องควบคุมขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเอง

– ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาทำขั้นตอนอื่นๆ ประกอบ เพื่อให้มั่นใจในคำยืนยันที่ได้รับทางอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ขอให้ส่งคำยืนยันยอดกลับมาทางไปรษณีย์อีกครั้ง เป็นต้

หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

2. ตั๋วเงินจ่าย

3. เจ้าหนี้

4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5. รายได้ รับล่วงหน้า

6. หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

7. หนี้สินโดยประมาณ

8. ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี

ที่มาบทความ https://www.รับทําบัญชี.com/?p=7873

หนังสือยืนยันยอด เจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไร
หนังสือยืนยันยอด เจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไร
(Visited 2,538 times, 1 visits today)
Scroll to Top