จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 900,000 บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

สำหรับทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 500 บาท

จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่
จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่
(Visited 348 times, 1 visits today)
Scroll to Top